Forum Tuning Team Tarnów Strona Główna

0
Strona glowna
0
Forum
0
Nasze auta
0
Galeria
0
Regulamin
0
Nasze osiągnięcia
0
Spoty
0
Dokumenty
0
Kontakt
0
Zdjęcia

Regulamin stowarzyszenia zwykłego Tuning Team Tarnów

§1 Postanowienie ogólne

1. Organizacja nosi nazwę „Tuning Team Tarnów”(TTT)

2. Stowarzyszenie „Tuning Team Tarnów”, w dalszej części regulaminu zwane dalej TTT, jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz. 855).

3. Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań w zakresie: - Integracji środowiska interesującego się problemami, tuningu. - Spotkań towarzyskich ludzi w miłym gronie. - Szerokiej popularyzacji problematyki dostosowywania pojazdów do własnych upodobań (tuning). - Spotkań klubowych w celu pogłębienia wiedzy na temat: możliwości, zakresu, granic i ograniczeń prawnych i technicznych modyfikacji pojazdów. - Popularyzacji szeroko rozumianej motoryzacji. - Organizowania spotkań, zlotów i wyjazdów klubowych, a także innych imprez również towarzyskich. - Organizowania i poszerzania kontaktów z innymi klubami motoryzacyjnymi, tuningowymi i innymi, a także firmami tuningowymi, motoryzacyjnymi i innymi.

4. Siedzibą Stowarzyszenia jest Tarnów

5. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska

6. Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność ze składek członkowskich

7. Organem reprezentacyjnym Stowarzyszenie jest Zarząd, wybrany przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch zastępców oraz skarbnika.

8. Osobą reprezentującą Stowarzyszenie jest Prezes.

§2 Członkowie klubu

1. Członkowie Tubing Team Tarnów dzielą się na:

A. Pełnoprawnych członków klubu;

B. Członków honorowych;

C. Kandydatów na członków klubu.

Pełnoprawny członek klubu TTT (członek klubu) to osoba zatwierdzona przez zarząd klubu po pomyślnym przejęciu kwalifikacji i okresie próbnym.

Członek honorowy klubu TTT to osoba, której godność tą nada zarząd klubu.

Kandydat na członka klubu to osoba, która złożyła pisemną deklarację na forum klubowym, przesłała wymagane dane na e-mail zarządu i jest w trakcie okresu próbnego przyjęcia do klubu TTT.

2. Prawa i obowiązki członków klubu:

1) Członkiem klubu może zostać każda osoba posiadająca prawo jazdy, samochód przerobiony w zakresie mechanicznym optycznym lub car audio, oraz interesująca się tuningiem pojazdów. Członkiem może stać się również posiadacz samochodu fabrycznie usportowionego.

2) Każdy nowy członek klubu ma obowiązek przejścia okresu próbnego(1 miesiąc lub 4 spotkania klubowe).

3) Każdy nowy członek klubu (kandydat) ma obowiązek podania prawdziwych danych w deklaracji chęci przystąpienia

4) Każdy nowy członek klubu ma obowiązek przyklejenia na swój samochód, co najmniej jednej naklejki klubowej.

5) Każdy członek klubu ma obowiązek do brania czynnego udziału w życiu klubu tzn.: obecności wraz z swoim pojazdem na samochodowych spotkaniach klubowych, oraz na innych spotkaniach, imprezach i wyjazdach organizowanych przez klub, pisania na forum klubowym pod rygorem usunięcia z klubu chyba że jest to odpowiednio uzasadnione.

6) Każdy członek klubu ma obowiązek dbania o dobry wizerunek klubu a także o popularyzacje jego działania.

7) Każdy członek klubu ma obowiązek w miarę swoich możliwości pomagać innym członkom klubu.

Każdy członek klubu w razie sprzedaży swojego samochodu, ma obowiązek usunięcia wszystkich naklejek klubowych oraz wszelkich znaków związanych z klubem TTT.

9) Każdy członek klubu ma obowiązek w razie zmiany jakichkolwiek danych umieszczonych w formularzu zgłoszeniowym poinformować o tym zarząd klubu.

10) Każdy członek klubu ma obowiązek zachowania niekolidującego z zasadami współżycia ogólnospołecznego i przestrzegania obowiązującego prawa.

11) Każdy członek klubu ma prawo do korzystania ze wszystkich przywilejów klubowych.

12) Każdy członek klubu ma prawo posługiwania się oznaczeniami i znakami klubowymi w zakresie określonym przez zarząd.

13) Każdy członek klubu ma prawo do brania udziału w imprezach i spotkaniach organizowanych przez klub.

14) Każdy członek klubu ma prawo do brania udziału w dyskusjach na forum klubowym.

15) Każdy członek klubu ma prawo do korzystania z bazy danych o członkach klubu zamieszczonej na stronie klubu w zakresie określonym przez zarząd.

16) Każdy członek klubu ma prawo do brania udziału i kandydowania w wyborach zarządu klubu TTT.

17) Każdy członek klubu ma obowiązek opłacania składki klubowej, której wysokość i termin płatności ustala zarząd klubu.

3. Przyjęcie do klubu:

1) Proces przyjęcia do klubu rozpoczyna się od złożenia przez kandydata pisemnej deklaracji chęci przystąpienia na forum klubowym. Deklaracja musi zawierać tekst "Zapoznałem się z regulaminem i akceptuje go". Następnie kandydat wysyła następujące informacje na e-mail zarządu:

a) Dane osobowe: imię, nazwisko, nick, miasto, telefon kontaktowy, wiek, nr. Gadu - Gadu, E-mail;

b) Dane pojazdu: marka, model, rok produkcji, kolor, pojemność silnika [cm3], moc [KM], dokonane zmiany (tuning);

c) Dane logowania na stronę: login, hasło;

d) Odpowiada na pytanie:, Jaką drogą korzystasz z internetu (komputer w domu, szkole, pracy, kafejce internetowej, inny... (jaki))?

Podane szczegółowe dane osobowe pojazdu i kandydata/członka klubu pozostają do wiadomości tylko zarządu klubu. Podane dane zostaną wykorzystane do stworzenia profilu klubowego nowego członka klubu. Wszelkie dane osobowe, które zostaną przesłane drogą elektroniczną do serwisu zostaną zabezpieczone przed osobami trzecimi. Każda osoba rejestrująca się w klubie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach wyłącznie klubowych oraz na gromadzenie i wykorzystywanie podanych informacji przez klub TTT.

2) Po otrzymaniu przez zarząd e-maila z danymi następuje ich weryfikacja poprzez rozmowę z kandydatem na GG lub osobiście.

3) Po zweryfikowaniu danych kandydat na członka klubu TTT spotyka się z innymi członkami klubu i zarządem na najbliższym ( najbliższy możliwy termin dla niego) spotkaniu organizowanym przez klub. Po czym decyzją zarządu zostaje przyjęty na okres próbny.

4) Każdy nowy członek klubu przechodzi okres próbny. W tym czasie nosi miano kandydata na członka klubu TTT. W okresie próbnym kandydat wykazuje się przydatności dla klubu, zrozumieniem i przestrzeganiem obowiązujących reguł w szczególności praw i obowiązków członka, poznaje innych członków klubu, jest obecny na większości organizowanych spotkań i imprez. Wyjątki z przyczyn obiektywnych uwzględniane będą przez zarząd.

5) Po wypełnieniu obowiązków okresu próbnego zarząd nadaje kandydatowi miano pełnoprawnego członka klubu TTT.

4. Anulowanie członkostwa w klubie

Skreślenie z listy członków klubu TTT może nastąpić tylko:

a) przez dobrowolne wystąpienie na wyraźny wniosek zainteresowanego,

b) z powodu złamania punktu regulaminu.

Wykluczenie z grona członków klubu przeprowadzane jest przez członków klubu i zarząd jawnie ( na forum lub spotkaniu klubowym), o czym członek klubu jest informowany. Decyzje o wykluczeniu członka jest podejmowana przez zarząd klubu zwykł większością głosów w głosowaniu jawnym. Procedurę wykluczenia poprzedza kontakt z osobą zainteresowana. Wykluczenie z klubu nie powoduje utraty możliwości ponownego ubiegania się o członkostwo w klubie TTT.

§3 Władze klubu

1. Głównymi władzami Tuning Team Tarnów jest zarząd składający się z: prezesa klubu, dwóch zastępców oraz skarbnika.

2. Kadencja władz trwa rok.

3. Wybór władz klubu TTT przeprowadzany jest z poród kandydatów zgłoszonych przez ogól członków klubu. Odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4. Odwołanie władz jest możliwe przez głosowanie wotum nieufności do zarządu. Decyzja o wotum nieufności zapada w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów ogółu członków klubu.

5. Decyzje władz są przedyskutowywane na forum lub na spotkaniu klubowym.

6. Zadania zarządu:

1) Określenie szczegółowych kierunków działania klubu.

2) Podejmowanie decyzji w sprawach klubu.

3) Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęć i odwołań członków klubu.

4) Nadawanie godności honorowego członka klubu.

5) Znalezienie ochotników wśród członków klubu do określonych zadań.

6) Wydawanie oznaczeń klubowych i innych dyspozycji w sprawie oznaczeń klubowych.

7) Nadzór nad działaniem forum klubowego.

8)Nadzór nad działaniem strony klubowej.

9) Ustalanie celów składek klubowych.

10) Przeprowadzanie zbiórek celowych.

11) Zarządzanie funduszami złożonymi przez członków klubu. Jest jawne i udokumentowane.

12) Organizacja spotkań, imprez, wyjazdów klubowych i innych.

13) Utrzymywanie kontaktów zewnętrznych klubu z innymi klubami, firmami itp.

14) Załatwiania wszystkich spraw formalnych w imieniu klubu tylko za zgodą i wiedzą członków klubu.

§4 Postanowienia końcowe

1. Tuning Team Tarnów posługuje się swoją pełną nazwą (TUNING TEAM TARNÓW) lub skrótem literowym TTT. Posiada indywidualny znak rozpoznawczy - logo:

Używanie znaków klubowych do określonych celów możliwe jest tylko za zgodą zarządu. Wszelkie zmiany nazw i oznaczeń zatwierdza zarząd po konsultacji z ogółem członków klubu.

2. Członkowie klubu dzięki podanym danym kontaktowym mimo nie posiadania dostępu do sieci lub posiadania utrudnionego są informowani o planowanych wydarzeniach w życiu klubu (spotkania, wyjazdy, imprezy) w możliwie najwcześniejszym terminie.

3. Członkowie klubu TTT zobowiązują się do wpłacania składek na określone cele potrzebne do działalności klubu (banery, flagi, koszulki, inne). Cele składek ustala zarząd. Składki przeprowadza zarząd lub osoba upoważniona przez zarząd.

4. Zmiany niniejszego regulaminu zatwierdza zarząd po uprzednim skonsultowaniu z ogółem członków klubu

5. Wszelkie sprawy nie ujęte w tym regulaminie rozpatruje zarząd klubu TTT.

6. Prawno do interpretacji niniejszego regulaminu zastrzega sobie zarząd.

Linki


Spawanie Aluminium i Stali Nierdzewnej
Kolektory i układy wydechowe
Klatki bezpieczenstwa

tel. /0/ 609 354 198
Przyciemnianie szyb
Oklejanie Samochodów
33-113 Zgłobice
ul. Krakowska 23
tel. /0/ 506-076-600
AUTO SPA TARNÓW
Ul. Krakowska 220 33-100 Tarnów
tel: 502 770 986

tel: 696 486 736
Narzędzia warsztatowe, wyposarzenie warsztatów
ul. ks. St.Indyka 8 33-101 Tarnów
kom. 500 154 666
Tarnów, ul. Krzyska 9a
tel. /014/ 656-33-03
Tarnów, ul. Krakowska 234
Klub Pretekst Rynek 12 33-100 Tarnów
tel. (014) 621 53 33
CZĘSCI SAMOCHODOWE

33-121 Mikołajowice
Mikołajowice 26
tel. /0/ 502 821 055
Tarnów, ul. Cmentarna 20
tel. 792-579-733

Bochnia, UL. Wygoda 43A
Brzesko, UL. Królowej Jadwigi 8
tel. /0/ 502 245 614
Tarnów, ul. Krupnicza 15
tel. /014/628-33-55
tel. kom. /0/600-040-120

Zbylitowska Góra,
ul. Zbylitowskich 134
tel. kom. /0/606-783-093
Tarnów,
ul. Błonie 5
tel. /014/699 12340
Strona glowna
0
Forum
0
Nasze auta
0
Galeria
0
Regulamin
0
Nasze osiągnięcia
0
Spoty
0
Dokumenty
0
Kontakt
0

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template NoseBleed2 v 0.2 modified by Nasedo. Done by Forum Wielotematyczne
Created by agentczor
 
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13